KV Hjorten 3

För KV Hjorten 3 gäller följande

Grundkrav
För att bo i detta seniorboende krävs att man fyllt 55 år.
Prövning av ekonomi och skötsamhet sker i varje enskilt fall.
Vi gör en kreditupplysning som visar aktuell inkomst, betalningsanmärkningar och obetalda
betalningsförelägganden. Oreglerade, dvs. förfallna skulder får ej finnas.
Den sökande ska ha regelbunden inkomst i minst 6 månader från inflyttningsdagen. Inkomsten bedöms i relation till hyran på den aktuella bostaden och den sökande måste varaktigt ha ett skäligt belopp att leva på efter att hyran är betald. Det av Kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbeloppet tillämpas.
Inkomst kan till exempel vara:

  • Lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet
  • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
  • Pension
  • Studiemedel
  • Etableringsersättning
  • Ersättning från Försäkringskassan (exempelvis föräldrapenning, bostadsbidrag, bostadstillägg sjukersättning och aktivitetsersättning)
  • Försörjningsstöd

Borgen och/eller korttidskontrakt kan i undantagsfall användas vid inkomst som ej betraktas som varaktig eller för låg, som vid exempelvis studiemedel, tillfälligt arbete och behovsanställning.
Vi kan komma att inhämta referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärd/bostadsrättsförening.
Om medsökande finns kommer även denne att prövas enligt ovanstående punkter.

Fördelning av lägenheter
Hjorten 3 har egen kö. Ni som anmäler intresse för lägenhet där registreras och får en plats i detta kösystem.
Tiden i kön styr tilldelning av lägenhet.
Tilldelning av lägenheter sker normalt enligt köprincipen. Avsteg från köprincipen görs vid kontraktstilldelning för hushåll som av särskilda skäl behöver en bostad till rimlig hyra.